Jelenlegi hely

Címlap » Bemutatkozás, Dokumentumok

Szülői Szervezet

Szülői Szervezet (Szülői Munkaközösség) Működési Szabályzata

 I.  Általános rendelkezések

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezet alakult (SZMK), melynek működését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a végrehajtásukra vonatkozó rendeletek, valamint a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye (többször módosított 1995. évi I. tv.) és rendelkezései szabályozzák.

Az iskolai Szülői Szervezet (Szülői Munkaközösség, SZMK) neve:

Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola Szülői Munkaközössége

Székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 5.

II.  Az iskolai Szülői Munkaközösség célja:

1)      Az Aranyossy Ágoston Óvoda és Általános Iskolába járó tanulók szüleinek képviselete a szülői jogok érvényesítése és kötelességek teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben a véleménynyilvánítási, javaslattételi jog gyakorlása.

 

2)      Az Aranyossy Ágoston Óvoda és Általános Iskola tanulóit érintően a gyermeki, tanulói jogok érvényesülésének, a pedagógiai munka eredményességének figyelemmel kísérése.

 

3)      Az Aranyossy Ágoston Óvoda és Általános Iskolában tanuló gyermekek szüleinek folyamatos tájékoztatása, az információáramlás biztosítása a választott képviselő útján.

 

5)      Hozzájárulás (pl. társadalmi munka, adományok)  az oktatás feltételeinek megteremtéséhez, illetve ahhoz, hogy a minősége fenntartható és tovább javítható legyen az Aranyossy Ágoston Óvoda és Általános Iskolába járó gyerekek érdekében.

 

III. Az iskolai Szülői Munkaközösség feladata

1.    A szülők tájékoztatása, véleményük kikérése és érdekeik képviselete a gyermekük oktatásával, az oktatás körülményeivel kapcsolatos kérdésekben.

 

2.  Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása:

     -  a szülők - szülők

     -  a szülők - nevelőtestület

     -  a szülők - diákönkormányzat

     -  szülők - öko munkacsoport

     -  a szülők - Szülői Munkaközösség közötti kapcsolat kialakítása, megszervezése és

         működtetése.

 

3.   Az intézményben folyó oktatási és nevelési munkával kapcsolatos állásfoglalás, észrevétel kialakítása, a pedagógiai munka támogatása, az oktatási feltételek javítása.

 

4.   Kapcsolatfelvétel és együttműködés az intézményen kívüli, az oktatás és nevelés színvonalát megőrizni és javítani kívánó helyi és országos szülői és egyéb szervezetekkel, egyesületekkel.

 

5.  Aktív segítő részvétel az iskolai rendezvények megszervezésében, lebonyolításában (Családi Hálaadó Nap, farsang, alapítványi bál, pályaorientációs nap, Mosoly nap, tanulmányi kirándulások )

 

6.  Az iskolát segítő társadalmi erők összefogása; vállalkozók, gazdasági szervezetek támogatásának megnyerése.

 

7.   A kapcsolattartás, az információáramlás formáinak kialakítása:

      - SZMK üléseinek nyilvánossá tétele

      - internetes csoportok

      - értesítő levelek

      - SZMK  faliújság

 

IV. Az iskolai Szülői Munkaközösség belső felépítése

 1. Osztályszintű Szülői Munkaközösség
  1. Az osztályszintű Szülői Munkaközösség az iskolai Szülői Munkaközösség alapegysége.

  2. Az osztályszintű Szülői Munkaközösség tagjai : tanulónként - egy szülő vagy egy nevelésre jogosult (törvényes képviselő).

  3. Az osztály szülői közössége legfeljebb két szülőt választhat, akik az adott osztály szülőit és érdekeiket képviselik a Szülői Munkaközösségben.

  4. Az osztályszintű Szülői Munkaközösség a megvá­lasztott szülőket határozott időre megbízza a választmányi munka elvégzésével, de a megfelelő szabályok betartásával jogosult vissza is hívni.

 2. Az iskolai Szülői Munkaközösség
  1. Az osztályszintű Szülői Munkaközösség által választott szülők (továbbiakban: delegáltak) alkotják az iskolai Szülői Munkaközösséget.

  2. Az iskolai Szülői Munkaközösséget maga a választmány irányítja.

  3. Az SZMK tagjai maguk közül elnököt választanak. A Választmány elnökét az iskola vezetője javasolja. A jelölés és a szavazás nyílt.

  4. Az iskolai Szülői Munkaközösséget az elnök képviseli. Képviseleti jogát az elnök az SZMK bármely tagjára átruházhatja.

  5. Az SZMK az elnökét 2 évre választja, de a tisztség megújítható.

  6. Ha a delegált kétszer egymás után nem jelenik meg az SZMK ülésén, akkor kizárja magát, és az osztályszintű Szülői Munkaközösségnek új tagot kell delegálnia helyette. (Önkizárás)

  7. A szülői szervezet kérdéseit, véleményét, javaslatait a választott elnök segítségével juttathatja el az iskola vezetőségéhez.

  8. Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot.

  9. Az SZMK munkáját az intézményben dolgozó pedagógus segíti, s koordinálja.

 3. Munkacsoportok

                 Az iskolai Szülői Munkaközösség munkacsoportot alakíthat, illetve választhat, az

                 egyes feladatok hatékony és koncentrált megvalósítására. (Családi Hálaadó Nap,  

                 farsang, önkéntes  munka…  stb.)

 

V.  Az iskolai Szülői Munkaközösség működési szabályai

 1. Az iskolai Szülői Munkaközösség választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50 százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatképességet a delegáltak aláírt jelenléti ívvel kell igazolni.

 2. Az iskolai Szülői Munkaközösség választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább 2 alkalommal össze kell hívnia, és ekkor tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.

 3. Szükség esetén rendkívüli  ülés összehívására is van lehetőség. A rendkívüli  ülés összehívásáról az elnök gondoskodik s legfeljebb 1 héten belüli időpontot tűz ki az ülés megtartására, az ok és a napirendi pontok egyidejű megjelölésével.

 4. Az SZMK ülések nyitottak az összes érdeklődő szülő számára. Egyes esetekben az elnök kivételesen elrendelhet zárt ülést is.

 5. Az ülésen keletkezett dokumentumokat és az SZMK egyéb írásos anyagait az elnök iktatja és archiválja.

VI.    Az iskola szülői szervezetének jogosítványa

1. Dönt

- a képviseletében eljáró személyek megválasztásáról

- működési rendjének, munkaprogramjának megállapításáról

- a rendelkezésre álló pénzeszközökből az iskolának nyújtandó anyagi támogatás

  mértékéről, felhasználási módjáról

- a szülők körében megszervezendő, iskolát segítő munkáról

2. Véleményező jogkört gyakorol:

- a munkaterv, ezen belül a tanév rendjének meghatározásában

- a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben (tanórán kívüli és szünidei foglalkozások formái és rendje)

- a házirend megállapításában

- tanórán kívüli iskolai programok kialakításában

- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben

3.  Az iskolai szülői szervezet eljárhat, intézkedhet a közoktatási törvényben

meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében.

4.  Az SZMK véleményezi az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának

 megváltoztatásával, neve megállapításának, költségvetésének meghatározásával és

módosításával kapcsolatos fenntartói kezdeményezéseket, valamint az iskola

 vezetőjének megbízását és annak visszavonását.

5.  Az SZMK ülésein megtárgyalja a szülőket érintő kérdéseket, fontos ügyekben

kialakítja a közös álláspontot, amit azután az elnök továbbít az iskola vezetőségének.

6. Az SZMK tagjai kérdéseket tehetnek fel az iskola vezetőinek az intézmény működését     

érintő valamennyi kérdésben.

7. Az SZMK az iskolába járó összes gyerek szülőjét képviseli, ezért a kisebbségi véleményt is megjeleníti.

8. Az SZMK vezetősége továbbítja a szülők írásba foglalt véleményét és kérdéseit az   

iskola vezetése felé.

9.   Ha a tanulók kérik, az SZMK segíti a diákönkormányzat munkáját.

10.  Az SZMK és az iskolavezetés közti kapcsolattartás formáját az iskola szervezeti

és működési szabályzata rögzíti. 

 

Hódmezővásárhely, 2018. november 21.

Dr. Gardi Jánosné tanári koordinátor

 

 

SZÜLŐI  MUNKAKÖZÖSSÉGI TAGOK

 

HÉTSZÍNVILÁG  ÓVODAI CSOPORT

 • Miklós Zsanett 
 • Horváth Anita
 • Barnáné Megyaszai Ágnes 

PILLANGÓ ÓVODAI CSOPORT

 • Tóth Anikó
 • Radó Beáta 

BÓBITA ÓVODAI CSOPORT

 • Berényi Szilvia Tímea 
 • Torda Adrienn

CSILLAG CSOPORT (AUT. 1)

 • Bella Magdolna   
 • Fitor Anita    

MOZAIK CSOPORT (AUT.2)

 • Hegykői Péter  
 • Hévízi Mónika  

CSODAVILÁG CSOPORT(AUT.3)

 • Podollainé  Marika 
 • Bálintné Matyelka  Judit 

SZIVÁRVÁNY CSOPORT (AUT.4)

 • Pálné Tompai Lilla  
 • Vörös Mariann

SZÍNESVILÁG CSOPORT (AUT.5)

 • Péli Erika 
 • Keczkó Gyula   

1. osztály :

 • Tánczos Hanna   
 • György Hajnalka

 

2. osztály:

 •  Barna Tünde  
 •  Fekáné  Rozsos Judit 

3. osztály:

 • Mészáros Erzsébet
 • Bohus Melinda
 • Reményi  Józsefné

4. osztály:

 •  Molnár László  
 •  Fenesi Lászlóné
 •  Besené Kormány Aranka

5. osztály:

 • Víg   Ildikó
 • Vágó Katalin  

6. osztály:

 • Juhász Anikó
 • Pozsár Nikoletta
 • Dragonérné  Tünde  

7. osztály:

 • Albert Gabriella
 • Juhász  Anikó
 • Szécsi  Katalin

8. osztály:

 • Fehérné  Kis  Gabriella 
 • Mohai   Gabriella

 

 

 

 

 

 

Belépés a Digitális Tanmenetbe

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés