Jelenlegi hely

Címlap

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

I. Jogszabályi háttér

 

 1. Az Infotv.
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) tartalmazza a személyes adatok kezelésére, valamint az adatkezelésben résztvevők (érintett, adatkezelő, adatfeldolgozó) viszonyaira vonatkozó alapvető szabályokat.
  • Az Infotv. hatálya Magyarország területén folytatott olyan adatkezelések és adatfeldolgozások esetében kell alkalmazni, amely személyes adattal, közérdekű és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatosak. Webáruházak, weboldalak esetében személyes adatok kezelésére kerül sor.
  • Az Infotv.-t akkor is alkalmazni kell, ha az Európai Unió területén kívüli webáruház, vagy weboldal rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, tartózkodási hellyel, lakóhellyel rendelkező adatfeldolgozót bíz meg vagy itt lévő eszközt használ fel.
  • Az Infotv. alapján a webáruházak és a weboldalak esetében az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása, bizonyos esetekben (pl: a számlázás esetében) pedig kötelező adatkezelés. Az érintett hozzájárulása csak akkor fogadható el, ha az valóban önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul. A tájékoztató a kötelező adatkezelések esetében is elengedhetetlen.
 2. Az Ektv.
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyeket alkalmazni kell a webáruházak, valamint weboldalak működésekor.
  • Az Ektv. alapján elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.
  • Az Ektv. előírja, hogy a szolgáltatást nyújtója (a továbbiakban: Adatkezelő) köteles elektronikus úton, közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon bizonyos fontos adatokat közzétenni. Az Ektv. alapján az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtójának a következőkben felsorolt adatokat kell közzé tennie.
 3. A GDPR
  • 2018. május 25-től hatályos GDPR rendelet (General Data Protection Regulation) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

II. Fogalommagyarázat

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

III. A szolgáltatás nyújtójára vonatkozó adatok (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő neve:                            Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány           

Cégjegyzékszám:                            00-18-450345                                                                    

Alapítvány adószáma:                    18450345-1-06                                

Az adatkezelő címe (székhelye):   6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 5.

                                                          

Az adatkezelő elérhetőségei:             elekianita@gmail.com

                                                            aranyossy@aranyossyagoston.hodtav.hu            

                                                            +36 30 301 7971

                                                              

Az Adatkezelőt köti az adatminőség elve, amely az adatok pontos, teljes, naprakész és tisztességes, törvényes kezelését foglalja magába. Az Adatkezelő naprakész informáltsága érdekében fel szeretnénk hívni az Ügyfeleket, hogy személyes adataik változása tekintetében haladéktalanul jelezzék a változásokat az Adatkezelő adatainál felsorolt elérhetőségek valamelyikén.

IV. Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Az érintett szabad akaratából kinyilvánított, határozott, egyértelmű, valamint félreérthetetlen hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelő által.

 

V. Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány munkavállalói, a kuratórium tagjai, valamint az Alapítvány számára anyagi támogatást nyújtó természetes személyek, ezen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával önkéntesen, egyértelműen és félreérthetetlenül hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez a jogszabályban meghatározott adminisztratív feladatok elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig. Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány, munkavállalói személyes adatait egyéb marketing, remarketing tevékenységre nem használja fel, valamint nem továbbítja harmadik személy számára a jogszabályban meghatározott állami szervek kivételével.

Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítványával szerződéses kapcsolatban álló fél (továbbiakban: Ügyfél) az írásbeli vagy elektronikus szerződés megkötése során az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával önkéntesen, egyértelműen és félreérthetetlenül hozzájárul a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatai kezeléséhez, az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az önkéntes hozzájáruló nyilatkozat megtétele a személyes adatok kezeléséhez megfelelő jogalapot biztosít az Adatkezelő számára, hogy az érintetthez kapcsolódó adatokat a szerződés tartalmának teljesítése, illetve egyéb jogi kötelezettségeinek megfelelése érdekében kezelje és tárolja az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartamig.

Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány tanulóinak képviseletére jogosult szülő, gyám, egyéb törvényes képviseletre jogosult nagykorú személy, továbbá személyes adatainak kezelésére vonatkozóan nyilatkozattételre jogosult tanuló, ezen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával önkéntesen, egyértelműen és félreérthetetlenül hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a jogszabályban meghatározott adminisztratív feladatok elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig. Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány, a személyes adatok kezelésével érintettek személyes adatait egyéb marketing, remarketing tevékenységre nem használja fel, valamint nem továbbítja harmadik személy számára a jogszabályban meghatározott állami szervek kivételével.

Az Alapítvány székhelye megegyezik az Aranyossy Ágoston Általános Iskola székhelyével, melyben kamerarendszer működik, mely 1 hétig tárolja az adatokat. A kamerarendszer működésére az intézménybe történő belépést megelőzően tájékoztatás céljából kihelyezett tábla hívja fel a figyelmet. A kamerarendszer által rögzített felvételekhez csak az Adatkezelő, valamint az alkalmazásában lévő munkavállalók férhetnek hozzá. Egy esetlegesen bekövetkezett büncselekményt követően az Adatkezelő köteles a kamerarendszer által rögzített felvételeket a bűnügyi hatóság kérésére rendelkezésükre bocsájtani. Az adatkezeléssel érintett személyek az Aranyossy Ágoston Általános Iskolába történő belépésükkel, önként és hallgatólagosan hozzájárulnak a róluk felvételt készítő kamerarendszer működésébe az erre figyelmeztetés céljából kihelyezett tábla előzetes tájékoztatását követően.

VI. Az érintettek köre

Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány, mint Adatkezelő saját munkavállalói, a kuratórium tagjai, általános iskola tanulói, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló ügyfelek és anyagi támogatást nyújtó természetes személyek személyes adatait kezeli. A munkavállalók, munkavállalói szerződés megkötésével járulnak hozzá személyes adataik kezeléséhez. Az ügyfél, anyagi támogatást nyújtó természetes személy, tanuló, valamint az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány munkavállalója, kuratóriumi tagja a megfelelő tájékoztatást követően önkéntesen, szabad akaratából, határozottan kinyilvánítja és félreérthetetlenül beleegyezik a rá vonatkozó személyes adatainak kezelésébe. A hozzájáruláson alapuló jognyilatkozatot, csak az adatkezelés érintettje vagy törvényes képviseletére jogosult nagykorú személy teheti meg. Minden érintett csak a saját adatai vonatkozásában adhat a kezelésükre vonatkozó hozzájárulást, további személyek esetében nem. Az érintett személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet, kérheti személyes adatai helyesbítését - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Adatkezelő által kezelt egyéb személyes adatokat az adatkezeléssel érintett hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Olyan esetekben, amikor a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy az érintett személyes adatainak törlése sértené a jogos érdekeit vagy az érintett ezt kifejezetten kéri, lehetőség van arra, hogy az adatok ne kerüljenek törlésre, hanem csak zárolják.

 

VII. A kezelt adatok köre

Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány, mint Adatkezelő saját munkavállalói, a kuratórium tagjai, általános iskola tanulói, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló ügyfelek és az Alapítvány részére anyagi támogatást nyújtó természetes személyek által megadott adatok: név, elérhetőség (telefon, email), valamint a szolgáltatás teljesítéséhez, számlázáshoz, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges egyéb lényeges adatok.

Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány által foglalkoztatott munkavállalók alkalmazásához szükséges adatokat, valamint a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra vonatkozó személyes adatokat a hatályos jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően, az abban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig tároljuk.

A kezelt személyes adatok mindaddig tárolásra kerülnek, ameddig a munkavállaló aktív szerződéses jogviszonyban áll munkáltatójával, illetve tanulója aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Azt követően az érintett kifejezett és önkéntes kérelmére személyes adatait törli az Adatkezelő, abban az esetben, ha azok nem szükségesek számára a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítéséhez, valamint megfeleléséhez.

VIII. A kapcsolatfelvételhez, valamint a szerződéshez szükséges teljesítéssel összefüggő adatkezelési műveletek

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező, továbbá az Info tv. 20.§ (2) bekezdése alapján az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Adatkezelésre vonatkozó információk

 1. Adatkezeléssel érintettek lehetséges körei
  1. Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítványával szerződéses viszonyban álló ügyfél vagy anyagi támogatást nyújtó természetes személy
  2. Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány munkavállalója, kuratóriumi tagja, valamint az általános iskola tanulója
 2. Kezelt adat lehetséges eredetei
  1. Érintettől származó

 

 1. Adatkezelés lehetséges céljai
  1. Ügyfél vagy Támogató azonosítása, szerződés tartalmának meghatározása, szerződésből származó díjak számlázása, kapcsolattartás biztosítása, szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó igény- és jogérvényesítés.
  2. Munkavállaló azonosítása, munkavállalóval kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás. Kuratóriumi tag azonosítása, jogszabályi kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás. Tanuló azonosítása, számára szükséges rehabilitációs szolgáltatások nyújtása, a program sikerességéhez szükséges személyes adatok rögzítése.
 2. Adatkezeléshez szükséges jogalapok
  1. Elkertv. 13/A. §, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése - számla kibocsátás, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti – jogos érdek.
  2. GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése
  3. Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.)

 

 1. Adatkezelés időtartamai
  1. A szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamig, valamint az ügyfél vagy tanuló (törvényes képviseletre jogosult nagykorú személy) kifejezett kérelmére történő visszavonásig.

 

 

Adat kategóriája

A

B

C

D

E

Név

A. 1.

A. 2.

B. 1.

   C. 1.

   C. 2.

D. 1.

D. 3.

E. 1.

Telefonszám

D. 2.

D. 3.

Lakhely, székhely, telephely címe

D. 1.

D. 3.

Email cím

Adószám

D. 2.

D. 3.

Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, érintett azonosítására alkalmas egyéb személyes adatok

 

 

IX. Az adatgyűjtés célja

Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány, mint Adatkezelő 1991-ben kezdte meg működését, a sérült emberek lehetőség szerint minél sokoldalúbb fejlesztése érdekében. Célja az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskolában bevezetett úszás- és lovasterápia szakmai és anyagi támogatása. Ezen felül az Intézményben folyó habilitációs és rehabilitációs célú foglakozások támogatása is. Az Adatkezelő saját munkavállalói, kuratóriumi tagjai, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló ügyfelek, anyagi támogatást nyújtó természetes személyek és tanulók esetében az adatgyűjtés célja az érintett személy azonosítása, jogszabályi kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás, tájékoztatás és az igénybe vett szolgáltatások teljesítése és számlázás. Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő)

 • egészségmegőrzés
 • betegségmegelőzés
 • gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 • nevelés és oktatás
 • képességfejlesztés
 • ismeretterjesztés
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • rehabilitációs foglalkoztatás
 • lovasterápia
 • úszásterápia
 • kapott anyagi támogatások továbbítása az általános iskola részére

tevékenységével kapcsolatban kezeli a tanulók, valamint az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítványával kapcsolatba lépő ügyfelek, támogatók személyes adatait. Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány, csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány munkavállalóira vonatkozó személyes adatokat kizárólag a jogszabályban meghatározott rá, mint munkáltatóra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítése érdekében gyűjti és a jogszabályban meghatározott mértékben és ideig őrzi meg.

X. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők / adatfeldolgozók személye

 1. Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány
 2. Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány munkavállalói (lásd Adatkezelői/ Adatfeldolgozói nyilvántartás)
 3. Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány által igénybe vett Alvállalkozó vagy egyéb más harmadik személy/ szervezet (lásd Adatfeldolgozói nyilvántartás)
 4. Tárhely-szolgáltató
  1. Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola által működtetett weboldalon található meg aloldalként az Alapítvány működésével kapcsolatos összes információ. Ez a felület nem rendelkezik olyan funkcióval, amely alkalmas lenne személyes adatok rögzítésére, kizárólag az Alapítvány működésével kapcsolatos tájékoztatás céljául szolgál.
  2. Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola weboldalának tárhelyét biztosító cégről egyéb közérdekű adatok a következő linkeken érhetők el:

XI. Az adatkezelés időtartama

Az elektronikusan, valamint a más formában (papír alapon) tárolt személyes, valamint egyéb más olyan adatok, amelyek az érintettekhez köthetők és amelyeknek a megléte elengedhetetlen a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez, mindaddig tárolásra kerülnek rendszerünkben, ameddig az érintett nem kéri ezen adatok kifejezett törlését, zárolását.

 

 

 

XII. Adatbiztonság

 1. Legfontosabb az érintettek magánszférájának és személyes adatainak védelme, így az adatkezelő úgy szervezi meg és hajtja végre az adatkezeléshez szükséges műveleteket, hogy a lehető legmagasabb fokú védelmet biztosítsa.
 2. Az adatkezelő a következőképpen biztosítja az általa kezelt adatok védelmét: jelszóval, vírusirtóval való védettség, valamint végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és meghozza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok betartásához szükségesek.
 3. Az adatkezelő az általa kezelt adatokat az alábbi intézkedésekkel szemben védi
  1. a jogosulatlan hozzáférés,
  2. a továbbítás,
  3. a módosítás,
  4. a nyilvánosságra hozatal,
  5. a törlés vagy megsemmisítés,
  6. a véletlen megsemmisülés és sérülés,
  7. az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. Az adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, valamint érintetthez rendelhetők.
 5. Az adatkezelő a kezelt személyes adatok megfelelő biztonsága érdekében gondoskodik:
  1. a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
  2. a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai kiválasztásáról, felügyeletéről,
 6. Mind ezek alapján az adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adatok
  1. a jogosult számára rendelkezésre álljanak,
  2. hitelessége és hitelesítése biztosított,
  3. változatlansága igazolható legyen.
 7. Az adatkezelő informatikai rendszere védelmet biztosít az alábbiakkal szemben
  1. a számítástechnikai csalás,
  2. a kémkedés,
  3. a számítógépvírusok,
  4. a spam-ek,
  5. a hack-ek
  6. és egyéb támadások ellen.
 8. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek az Adatkezelő biztonsági protokolljától függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati támadásokkal szemben, amelyek alkalmasak arra, hogy a küldött információt felfedjék, megváltoztassák vagy szerződés tartalmát megkérdőjelezhetővé tegyék. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon és mértékben megtesz minden óvintézkedést annak érdekében, hogy a korábban felsorolt támadásokkal és fenyegetésekkel szemben megfelelő védelmet biztosítson.

XIII. A kezelt személyes adatok érintettje az Infotv. által biztosított jogai alapján, kérelmezheti az adatkezelőnél

 • Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről. Az érintett kérelmére az Adatkezelő részletes tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelési műveletek céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 • Személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Az Adatkezelő törli az érintetthez köthető személyes adatot, ha annak kezelése jogellenes. Az érintett kérheti, a kezelt adat törlését, ha az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Abban az esetben, ha az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt érintettre vonatkozó adatok helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, akkor a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 • Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintettel összefüggésben kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenysége során feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
 • Az Adatkezelő, ha rendelkezik adatvédelmi felelőssel, akkor az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett, továbbá a hatóság egyszerűbb tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. Az adatkezelői nyilvántartás tartalmazza az érintett személyes adatok körét, ezekkel kapcsolatos műveleteket (pl: adatok továbbítása), valamint az ehhez tartozó fontosabb körülmények tényét (pl: címzett/ek neve) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, annak körülményeit, hatásait és ezek elhárítására megtett műveleteket, óvintézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 • Ha az érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
 • A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
 • Az érintettek hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok nem kapcsolhatók össze az érintett azonosító adataival és az hozzájárulásuk nélkül nem adhatók át jogosulatlan harmadik személyeknek. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az Ügyfél közt létrejövő szerződés, valamely okból mégsem jön létre vagy megszűnik a számlázást követően a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatok, valamint a szolgáltatás nyújtásához technikailag nem elengedhetetlen adatok (pl.: marketing tevékenység céljából felvett adatok), ha az adatkezelési cél megszűnt vagy a szolgáltatás igénybe vevője így rendelkezik, haladéktalanul törlésre kerülnek az Adatkezelő által kezelt rendszerből.

 

 

Kiállitotta a BITJOG Kft. a hatàlyos jogszabályoknak megfelelően.

Kiállitás dátuma: 2018. augusztus 24.

 

 

 

Belépés a Digitális Tanmenetbe

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés